Panelové a bytové domy

Rozhodli ste sa realizovať stavebné úpravy, alebo zmeny stavby domu, potrebujete tieto svoje predstavy konzultovať, vybrat najvhodnejšie riešenie a vypracovať projektovú dokumentáciu ? Kontaktujte nás! Spracujeme Vám cenovú ponuku na dodávku projektu v rozsahu podľa Vašej požiadavky a požiadavku na prípadné ďalšie služby, ktoré by ste mohli požadovať.

Projekčnú činnosť vykonávame štandardne v rozsahu:

  • prehliadka domu a konzultácie problematiky
  • ponuka variant riešení + rozvaha o ich vhodnosti použitia + rozvaha technickej, garančnej a finančnej náročnosti jednotlivých variant
  • prípadná konzultácia so stavebným úradom, alebo dotknutými účastníkmi stavebného konania
  • vyhotovenie pracovnej verzie projektovej dokumentácie a jej konzultácie so zákazníkom
  • po upresnení detailov vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie
  • slepý položkový rozpočet (výkaz výmer) vr. rozpočtu v zmluvných cenách

Ďaľšou súčasťou dodávky projektovej dokumentácie môžu byť napríklad:

  • farebné riešenie úprav fasády, priestorová vizualizácia navrhnutého riešenia, alebo vizualizácia v 3D
  • dokumentácia nutná z dôvodu doloženia statických, tepelných či iných vlastností novo navrhnutých úprav domu ako z hľadiska technického, tak i napr. z hľadiska čerpania dotácií, alebo posúdenie pôvodných konštrukcií
  • vyjadrenie dotknutých účastníkov v stavebnom konaní a zapracovanie ich požiadavok do projektovej dokumentácie
  • prehliadka už zrealizovaných akcií rovnakého, alebo obdobného typu a technického riešenia

Projektovú dokumentáciu sme pripravení na základe vzájomnej dohody zhotoviť ako v tlačenej, tak i v elektronickej podobe a v rámci jej zhotovenia doplniť o služby vybavovania stavebného konania, autorského a prípadne stavebného dozoru, v prípade dotačných programov tiež i o ich vybavovanie a o ponuky optimalizácie financovania.

Kontakty:

Vaše otázky, alebo dopyty na projektovú dokumentáciu môžete posielať priamo na email: syanco@syanco.sk

V prípade potreby telefonickej konzultácie, alebo požiadavky nás môžete kontaktovať na lelefóne: 0903 286 837